Co děláme

Adiktologická ambulance Kolping
je nestátní zdravotnické zařízení, pomáhající lidem, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, hazardním hraní, on-line sázení, na počítači, internetu, na lécích, na tabáku a na nelegálních návykových látkách, zejména pervitinu. Zařízení poskytuje podporu a pomoc i jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Služby jsou poskytovány ambulantní formou a jsou důvěrné a bezplatné. V Adiktologické ambulanci Kolping je možné využít jak individuální, tak i skupinovou formu spolupráce. S individuální formou je možné začít cca do 14 dnů od objednání. Skupinové terapie jsou nastaveny cca 10 klientů.

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí. Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracujeme na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Adiktologickou ambulanci provozujeme ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem. www.ambulance.kolping.cz

Centrum primární prevence Spektrum
Realizujeme programy školské primární prevence na školách pro třídní kolektivy na Žďársku a Havlíčkobrodsku, a tím přispíváme k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování. Programy probíhají dvakrát během školního roku, vždy tři vyučovací hodiny a pracujeme s celým třídním kolektivem. Cílem je předejít vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí a mládeže.  Snažíme se poskytnout školám a školským zařízením kontinuální práci se třídou během celé docházky a zaměřujeme se na co nejširší oblast problémů a témat, což se díky deseti propracovaným programům s různými tématy daří.

Témata vycházejí z okruhu těchto rizikových jednání: šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rasismus a xenofobie, sexuální rizikové chování, kouření, zneužívání alkoholu, léků a netolerovaných drog, hráčství, jiné návykové chování, okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zneužívaného dítěte (CAN).
S cílovou skuinou pracujeme v komunitním kruhu za použití dramatické výchovy, interaktivních a prožitkových technik, sociálně psychologických her, výkladu, artetechnik, řízené diskuze a zpětné vazby. Do programu vstupují dva lektoři, programu je přítomen třídní učitel/ka.
Podporujeme připravenost dětí a mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku k zodpovědnému chování a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací. www.spektrum.kolping.cz

Rodinné centrum Srdíčko

Odpočinek, vzdělání, podpora, zábava a příležitost. To je pět slov, charakterizujících Rodinné centrum Srdíčko. Fungujeme již 10. rokem a nabízíme celoročně programy pro těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dětmi, děti předškolního věku i širokou veřejnost. Zařízení sídlí ve 4. patře polikliniky ve Žďáru nad Sázavou, téměř v centru města, v dobrém dosahu městské hromadné dopravy. Díky této poloze je snadno dostupné všem cílovým skupinám.

Součástí Rodinného centra Srdíčko je i Family Point a Senior Point.
Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Nabízíme rodičům a dětem využít jak naše prostory, tak i řadu nabízených aktivit.
Senior Point je místem pro seniory, kde získávají informace o sociálních službách, úřadech, institucích a projektu. Můžete si u nás posedět, využít široké programové nabídky a služeb Alzheimer poradny Vysočina, která v Senior Pointu působí až dvakrát měsíčně. Svým návštěvníkům umožňuje volně přístupný internet a registraci do projektu Senior Pas.

Jsme dynamická služba otevřená potřebám doby a rodiny s desetiletou tradicí. Nabízíme komplexní a pestrou sít aktivit, která Vás může provázet ve všech fázích rodičovství. Čeká na Vás přátelská atmosféra a tým kvalifikovaných pracovníků připravených sdílet s Vámi Vaše radosti i starosti. www.rcsrdciko.cz

Podpoříte nás v naší činnosti? Dárcovský účet ČSOB 220604738/0300

„Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou
a našli si své místo v rodině i ve společnosti.”

  • Kolpingovo dílo ČR, z.s.
  • náměstí Republiky 286/22
  • 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Tel.: 566 585 010
  • Email: kolping@kolping.cz

Kampaň Nebuďte sami realizuje Kolpingovo dílo České republiky.


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Tyto stránky vznikly za podpory EU. projekt : KOLPING: LEVEL 2.0
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002016

Kolpingovo dílo ČR, z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010
Email: kolping@kolping.cz
Podporují nás: